null
Sluit
Sluit
Sluit

Privacybeleid

Privacybeleid Swinkels Family Brewers

1. Inleiding

Swinkels Family Brewers (hierna te noemen ‘SFB’) wil graag contact met je hebben op een manier waar jij je prettig bij voelt. In dit privacy- en cookiebeleid geven we aan welke informatie we van je kunnen vragen, waarom we die informatie vragen en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle websites, webshops, social media kanalen, (digitale) acties, nieuwsbrieven, promoties etc. van SFB en de daaronder vallende merken. Het moet daarbij gaan om informatie die privacygevoelig is. Kort gezegd zijn dit alle (unieke) persoonsgegevens die met jou te maken hebben of tot jou herleidbaar zijn.

2. Doel verwerking van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens van en over je verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het kopen van producten via onze webshops, een contactformulier dat je invult om in contact met ons te komen of informatie die wij verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, apps, webshops en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaliteitsprogramma’s.

We verzamelen persoonsgegevens om, aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, onze producten en diensten beter op je behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar je als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertenties die wij inzetten zo relevant mogelijk voor je te laten zijn.

Je leest in dit document o.a. hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

3. Grondslag verwerking

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop SFB je persoonsgegevens kan verwerken zijn:

Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer je in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat je instemt met een specifieke verwerking door SFB, zoals wanneer je je inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: je persoonsgegevens kunnen ook door SFB verwerkt worden omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met SFB hebt of aangaat, of om maatregelen te treffen vanwege je verzoek voor de sluiting van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet SFB je persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op SFB rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Gerechtvaardigd belang: SFB kan je gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij je belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Om vast te stellen of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van SFB (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

4. Welke gegevens worden verwerkt?

4. a algemeen

SFB verwerkt persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en zijn beperkt tot wat noodzakelijk is om het door haar beoogde doel te bereiken. Om dit doel te bereiken verwerkt SFB onder andere (doch niet uitsluitend) gegevens van consumenten en zakelijke relaties. Daarbij kunnen onder meer de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor - en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt;
 • Gegevens over activiteiten op onze website;
 • Gegevens over je surfgedrag op onze websites;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internetbrowser en type apparaat.

Bovenstaande is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld je e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere dienst geen gebruik maakt van je e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van je locatie.

4.b Het verstrekken van gegevens is niet verplicht maar soms wel noodzakelijk

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je met ons communiceert. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt verstrekken of niet.

Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Koop je bijvoorbeeld een product in een van onze webshops, dan hebben we je gegevens nodig om het product bij je te (laten) bezorgen en om te kunnen factureren. Wil je een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken voor een webshop of bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.

4.c  Deelname aan campagnes, prijsuitreikingen, prijsvragen

Als je aan prijsvragen of evenementen deelneemt kunnen we je vragen om persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn hangt af  van de campagne, prijsuitreiking of prijsvraag. Om te kunnen ‘winnen’ vragen we vaak om je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en antwoorden op open vragen. Als het nodig is om je de prijs per post toe te sturen (bijvoorbeeld voor tickets of producten), vragen we je ook om je postadres of vragen we naar andere specifieke details die we nodig hebben om de prijs aan je uit te kunnen reiken. We hebben die informatie nodig om je deelname te verwerken en met je te kunnen communiceren over je prijs of om de prijzen naar je te kunnen sturen.

4.d Uitwisseling gegevens binnen SFB

Online houden we je gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s) (zie hierna). Hierbij geldt dat alle SFB-websites en communicatiemiddelen in principe hetzelfde systeem gebruiken en dat verstrekte gegevens ook gecombineerd kunnen worden.

Je gegevens kunnen in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met:

 • Gegevens die we verkregen toen je een advertentie van ons bekeek en/ of erop hebt geklikt
 • Gegevens die we verkregen toen je een aankoop deed in een van onze webshops
 • Gegevens die we verkregen toen je gebruikmaakte van onze producten of diensten
 • Gegevens afkomstig uit andere bronnen (bijvoorbeeld via partners waarmee we samenwerken).

Op basis van de verkregen gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en we ervoor zorgen dat we nog relevanter voor je kunnen zijn.

Wanneer je bij één van onze websites een registratieformulier invult, kunnen wij de door jou ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij je gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door jou ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens zoals je leeftijd, geslacht en (de cijfers van je) postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel.

De profielen die wij opstellen gebruiken wij alleen om ons aanbod beter af te stemmen op jouw interesses. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van je persoonsgegevens binnen SFB en de aan haar gelieerde vennootschappen en/of het opstellen van een online profiel, dan kun je dit kenbaar maken via het contactformulier. Waar mogelijk zullen wij de verwerking dan stopzetten en verwijderen.

5. Termijn gebruik van gegevens.

De termijn(en) die wij hanteren voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken hangt af van het soort informatie dat we van je hebben en hoe en waarom we die informatie hebben ontvangen.

SFB zal de door haar verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. SFB hanteert daarbij als uitgangspunt dat zij de persoonsgegevens niet langer dan één jaar zal bewaren, tenzij de toepasselijke (civiele of fiscale) wetgeving een langere termijn voorschrijft. Na afloop van deze termijn worden de persoonsgegevens door SFB verwijderd of geanonimiseerd.

Ontvang je bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbiedingen van SFB producten en diensten omdat je klant bent (geweest) van SFB, dan blijft je deze ontvangen tot uiterlijk een jaar na aankoop of gebruik.

Ontvang je e-mails met acties en aanbiedingen van SFB producten en diensten omdat je je hiervoor hebt aangemeld, dan blijf je deze ontvangen totdat je je hiervoor afmeldt.

Financiële  gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen zeven jaar worden bewaard.

6. SFB Verantwoordelijk

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door SFB (handelsnaam van Bavaria N.V.) en de aan haar gelieerde vennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is SFB. De door SFB gevoerde merken zijn onder meer Bavaria, Swinckels’, Palm, Rodenbach en La Trappe. Voor een volledig overzicht van de wordt verwezen naar www.swinkelsfamilybrewers.com.

6.a Verwerkers van SFB

SFB deelt de door haar verwerkte persoonsgegevens met derden, indien zij dat noodzakelijk of dienstig acht voor het optimaliseren van een bedrijfsproces, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van SFB persoonsgegevens verwerken, sluit SFB een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst moet zorgdragen voor een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zoals bij SFB gebruikelijk is. SFB blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Voorbeelden van derden met wie SFB persoonsgegevens kan delen zijn:

 • Ontwikkelaars van digitale diensten;
 • Bezorgdiensten van onze producten;
 • Leveranciers van technische platforms, data warehouses en infrastructuurmanagement;
 • Leveranciers van betaaldiensten;
 • Leveranciers van producten;
 • Incassodiensten;
 • Analytics en datamanagementdiensten;
 • Bedrijven die marktonderzoek en klantenquêtes uitvoeren;
 • Marketing services (CRM / e-mailmarketingplatforms, marketingbureaus);
 • Klantenservice;
 • Reclamebureaus en ad-tech vendors;

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat naar een bepaalde term heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

6.b Doorgifte derde landen en beveiliging

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven we te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, passend is om ongeoorloofde toegang tot en aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

6.c Jongeren

Nog geen 18 jaar? Dan is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten en/ of producten. We vragen middels een “age check” naar je geboortedatum om te bepalen of je 18 jaar (of een andere wettelijk bepaalde leeftijd) of ouder bent.

7 Rechten en Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met je gegevens. Indien je vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door SFB, of wanneer je je rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of middels het contactformulier.

7.a Rechten

Je hebt de volgende rechten:  

Recht op inzage: je hebt recht op kosteloze inzage in welke persoonsgegevens wij van je verwerken.

Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij van je bewaren onjuist of onvolledig zijn, kun je ons vragen je persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op gegevensverwijdering: je hebt het recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, (ii) je je toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) je (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om je persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor SFB geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met je (bijvoorbeeld het bezorgen van een product nadat deze besteld is in een van onze webshops) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.

Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van je persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om je persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Bezwaar tegen verwerking: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van je specifieke situatie.

Verder heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij SFB of bij de toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je doorgeven dat je niet langer wil dat je persoonsgegevens verstrekt worden aan groepsmaatschappijen of aan derden, je persoonsgegevens gecombineerd worden tot een profiel, of je gegevens gebruikt worden voor het doen van gerichte aanbiedingen of het per e-mail ontvangen van informatie en aanbiedingen.

7.b Contact

Per post:

SFB
T.a.v. “Klantenservice Privacy”
Postbus 1
5737 RV Lieshout
+31 (0) 499-428111

Per mail: privacy@swinkelsfamilybrewers.com

Indien je voor een verzoek geen gebruik maakt van de daarvoor bedoelde webformulieren, denk er dan aan om duidelijk je (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen (waarop duidelijk staat vermeld dat het een kopie is en je BSN nummer onherkenbaar is gemaakt). Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens waar je verzoek betrekking op heeft betrekking hebben op jou. De kopie van je identiteitsbewijs zal slechts verwerkt worden voor je identificatie in het kader van je verzoek en zal vervolgens verwijderd worden.

Het privacy- en cookiebeleid van SFB kan van tijd tot worden gewijzigd. Bijvoorbeeld in verband met veranderen wetgeving of technologische ontwikkelingen. Waar mogelijk en nodig houden we je op de hoogte van deze wijzigingen.

Back to top